CHANG Thailand Junior Golf Circuit 2018

รายชื่อผู้สมัครแข่งขันสนาม Panorama Golf & Country Club

#Name ThaiName EngAgeClassStatus
1ภัทรานิษฐ์ ช่วยชูPatranit Chuaychoo17Super Junior Girl (SG)Confirm
2วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูลVoranita Chitchainanukul17Super Junior Girl (SG)Confirm
3ณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุลnapat sermhirunsakul16Super Junior Boy (SB)Confirm
4ณัฐวีร์ เพ็ญจันทร์Nattawee Penjan10Junior Girl (JG)Confirm
5วิศว์ จิตตธรWiss Jittathorn11Junior Boy (JB)Confirm
6นายกันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์MR. KANPASUT WONGSAKULWIWAT17Super Junior Boy (SB)Confirm
7ด.ชภูวิวรรธน์ ดาวจันอัดธีเดชPHUWIWAT DAWCHAN-AD-TEE-DEJ15Super Junior Boy (SB)Confirm
8เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์Pramepiti Kaiwannarod13Super Junior Boy (SB)Confirm
9ด.ช.ธีรภัชณ์ ติงสมิตรTeerapat Tingsamit14Super Junior Boy (SB)Confirm
10วรชาพัสวี รฐารัชต์ธนผลworrachapatsavee ratharatthanaphon16Super Junior Girl (SG)Confirm
11ด.ช.ธนพนธ์ สุวรรณประทีปThanaphon Suwanpratheep15Super Junior Boy (SB)Confirm
12พงศ์ปณต จีนากูลPONGPANOT JEENAKUL11Junior Boy (JB)Confirm
13ปัณณรุจน์ วิเศษกุลpannaruj viseskul18Super Junior Boy (SB)Confirm
14นายนรเศรษฐ์ เถาว์ชาลีnorasead thochalee16Super Junior Boy (SB)Confirm
15ด.ญ.ปุญญาดา ตั้งศรีเสรีPunyada Tangsriseree12Junior Girl (JG)Confirm
16ภูมินทร์ แก้ววิเชียรPHOOMINTR kaewvichien17Super Junior Boy (SB)Confirm
17ธนกฤต เผนโคกสูงThanakrit Phenkhoksung16Super Junior Boy (SB)Confirm
18วาริษ มั่นธรณ์Waris Manthorn15Super Junior Boy (SB)Confirm
19ด.ญ.สุวิชยา วินิจฉัยธรรมSuvichaya vinijchaitham12Junior Girl (JG)Confirm
20สิรภัทร ใจใหญ่SIRAPAT JAIYAI18Super Junior Boy (SB)Confirm
21กิตติภัค เอกมณีนิลKittipak Akmaneenin12Junior Boy (JB)Confirm
22ด.ช.กฤตลักษณ์ ระดารงค์Kittaluk Radarong15Super Junior Boy (SB)Confirm
23นางสาวจิดาภา ไฝเสนJidapa Faisen18Super Junior Girl (SG)Confirm
24ศุภวิชญ์ มังคละคีรีSupawit mangkharakhiri12Junior Boy (JB)Confirm
25จิรัฐิพร พงศ์ธนาชลิตกุลJirattiphon Phongthanachalitkun18Super Junior Girl (SG)Confirm
26Sadanun SitanonthSadanun Sitanonth16Super Junior Girl (SG)Confirm
27กรณิศ ครุฑธาโรจน์koranit krudtharoj18Super Junior Girl (SG)Confirm
28ลชินา วชิรศักดิ์ชัยLachina Wachirasakchai12Junior Girl (JG)Confirm
29ณัฐพงค์ รัชธรNatthaphong Ratchatorn15Super Junior Boy (SB)Confirm
30กฤษฏิ์ติณห์ วรวาทWorawat Kittin17Super Junior Boy (SB)Confirm
31จิรภัทร ทุยบึงฉิมjiraphat tuybungchim11Junior Boy (JB)Confirm
32ภิรัฐ ถิระปรารมณ์PHIRAT Thiraprarom15Super Junior Boy (SB)Confirm
33นภสร1 ฟ้าอรุณNoppasorn Fararun16Super Junior Girl (SG)Confirm
34ถิระธัทร ถิระปรารมณ์Thirathat Thiraprarom10Junior Boy (JB)Confirm
35สุภารยะ สุขถนอมSukthanom Supharaya17Super Junior Boy (SB)Confirm
36มนัสนันท์ วิจิตรขจีMANASSANAN WICHITKHAJEE12Junior Girl (JG)Confirm
37กรวิชญ์ เยี่ยมศิริKorawit Yeamsiri16Super Junior Boy (SB)Confirm
38ภูษณิศา เอกก้านตรงPusanisa Ekkantrong14Super Junior Girl (SG)Confirm
39อลิลัส ภักดีนิธิพันธ์ุAlias Phakdeenithiphan10Junior Boy (JB)Confirm
40อคิลิส ภักดีนิธิพันธ์ุAkilis Phakdeenithiphan15Super Junior Boy (SB)Confirm
41กรกนก สูงปานเขาkornkanok sungpankhao12Junior Girl (JG)Confirm
42ชนกันต์ บุญกิตติวศิน Chanagun Boonkittivasin15Super Junior Boy (SB)Confirm
43ณัชพล สมใสNutchapol Somsai18Super Junior Boy (SB)Confirm
44ด.ช.ราชศักดิ์ สุระสัจจะRatchasak Surasujja11Junior Boy (JB)Confirm
45เด็กชาย กฤติพงศ์ กำลังคลี่Kittipong kamlangklee11Junior Boy (JB)Confirm
46ธัชพล สุขรมย์Tatchapon Sukharom16Super Junior Boy (SB)Confirm
47วพล ตั้งเจริญWAPOL TANGCHAROEN11Junior Boy (JB)Confirm
48ณัชชารีย์1 ฐานชิตนิธิธันยาNatcharee Thanchitnithithanya15Super Junior Girl (SG)Confirm
49เบญจมาภรณ์ มาลยานนท์benjamaporn malayanon18Super Junior Girl (SG)Confirm
50ณัฐชนน โพธิ์เกษมNatchanon Pokasem10Junior Boy (JB)Confirm
51กรณ์สุชัจจ์ อุดมแก้วอร่ามKornsuchut Udomkaeoaram16Super Junior Boy (SB)Confirm
52สุวรินทร์ ยอดอินทร์suwarin yod-in16Super Junior Girl (SG)Confirm
53พริศวร์ พรมมาParit promma13Super Junior Boy (SB)Confirm
54ด.ช.ธรรมมาวุธ งามเหลาTHAMMAWUT Ngamlao11Junior Boy (JB)Confirm
55ด.ญ.เขมมินทรา งามเหลาKhemminthra Ngamlao12Junior Girl (JG)Confirm
56ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์Saranyaphorn Limpiswat10Junior Girl (JG)Confirm
57เด็กหญิงปาริยา สันพนวัฒน์Pariya Sanpanawat13Super Junior Girl (SG)Confirm
58กฤษฎิ์กวิน ธรรศ ศักดิ์ศิลาพรKritkawin Tat Saksilaporn9Junior Boy (JB)Confirm
59วรวีร์ ไชยองค์การworavee chaiongkarn18Super Junior Boy (SB)Confirm
60ดช. ชินาธิป แก้วก่ำChinatip Kaewkam13Super Junior Boy (SB)Confirm
61เด็กหญิงพัทธนันท์ ติกุลPattanan Tikul10Junior Girl (JG)Confirm
62นายรัชชานนท์ โทแหล่งRatchanon Tholang18Super Junior Boy (SB)Confirm
63ก้องตระการ ภูครองจิตรKongtrakan Pukrongjit13Super Junior Boy (SB)Confirm
64วรเมธ พึ่งเดชะVoramet Pungdecha16Super Junior Boy (SB)Confirm
65ธนัชพร พึ่งเดชะTANATPORN PUNGDECHA15Super Junior Girl (SG)Confirm
66มัทนี พันธุ์ดีMathanee Pandee17Super Junior Girl (SG)Confirm
67เมธัส กรมไธสงmethat kromthaisong17Super Junior Boy (SB)Confirm
68อชิรวิชญ์ ลี้ศักดิ์สกุลAchirawit Leesakskul13Super Junior Boy (SB)Confirm
69ดช.ชัยภัทร เอกคมchaipat ekkhom14Super Junior Boy (SB)Confirm
70ดช.คณิสร เอกคมkhanisorn ekkhom14Super Junior Boy (SB)Confirm
71จักรภัทร นาคร้ายjakkraphat nakrai14Super Junior Boy (SB)Confirm
72ป้องภพ จามรศรีอนันต์PONGBHOP JAMORNSRIANAN16Super Junior Boy (SB)Confirm
73ด.ช.ชลากร บริบูรณ์ศรีchalakorn boriboonsri13Super Junior Boy (SB)Confirm
74ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญSUPANAT RUNGLIKHITCHAROEN12Junior Boy (JB)Confirm
75นางสาวชัชชนก หมายเหนี่ยวกลางChatchanok Mayneawklang15Super Junior Girl (SG)Confirm
76พิมพ์อร ธิติทรัพย์Pim-orn Thitisup17Super Junior Girl (SG)Confirm
77นาย ศิรชัช พุ่มโกสุมSirachat Phumkosum17Super Junior Boy (SB)Confirm
78ทัตเทพ พุ่มโกสุมThatthep Phumkosum18Super Junior Boy (SB)Confirm
79สัณห์ภัสสร์ สว่างแจ้งsanpat sawangchaeng15Super Junior Boy (SB)Confirm
80ชาคริต ไมเคิล วิทนอลล์Charcrit Michael Whitnall15Super Junior Boy (SB)Confirm
81ภาวินี สุขเกษมPawinee Sukasem16Super Junior Girl (SG)Confirm
82เด็กชายปันปิยวัชร์ ภูกชกุลPapiyawut Phukodchakun15Super Junior Boy (SB)Confirm
83ศิรธันย์ เนตรณรงค์พรsiratun natnarongporn17Super Junior Boy (SB)Confirm
84กรณิศ บุญมาดีKoranis Boonmadee16Super Junior Girl (SG)Waiting
85เปรมินทร์ วรเดชPrearamin Worradej13Super Junior Boy (SB)Waiting
86ด.ญ. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์Alisa Inprasit12Junior Girl (JG)Waiting
87ด.ช. ธัชชัย อินทร์ประสิทธิ์Tudchai Inprasit16Super Junior Boy (SB)Waiting
88พิชยุตม์ สิมะอารย์Bhitchayoot Sima-aree18Super Junior Boy (SB)Waiting
89ศมนพร สันตดุสิตSmonporn Santadusit18Super Junior Girl (SG)Waiting
90อธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใสAthipatana Iamphongsai12Junior Boy (JB)Waiting
91นายปรมินทร์ อินรักษาPORAMIN INRAKSA17Super Junior Boy (SB)Waiting
92พร้อมรบ สาระพลPromrob Sarapol15Super Junior Boy (SB)Waiting
93รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์Ratchanon Aiemsumang12Junior Boy (JB)Waiting
94ปวีร์กุล กลัดกลีบPaveekul Kladkleep11Junior Girl (JG)Waiting
95อธิชา บำรุงธรรมAthicha Bamrungtham17Super Junior Boy (SB)Waiting
96ฐานพัฒน์ พวงอินทร์Thanapat Puangin12Junior Boy (JB)Waiting
97ธนกฤต พวงอินทร์Tanakit Puangin15Super Junior Boy (SB)Waiting
98ชลัยรัตน์ อัครวงษ์โอฬารCharairhat Akkarawongran14Super Junior Girl (SG)Waiting
99โจนาธาน มิคานดาJonathan Mikanda13Super Junior Boy (SB)Waiting
100อริย เหล่าวนิชย์Ariya Laowanich13Super Junior Boy (SB)Waiting
101ด.ช. ภัทรกูล รจิตวานิชPatarakul Rachitvanij13Super Junior Boy (SB)Waiting
102ศิริพร หลวงเเนมSiriporn Luangnam13Super Junior Girl (SG)Waiting
103กันตกนิษฐ์ ก่อศรีจันทร์Kantakanit Kosrichan17Super Junior Girl (SG)Waiting
104ด.ช. อชิรวิชญ์ ลี้ศักดิ์สกุลAchirawit Leesaksakul13Super Junior Boy (SB)Waiting
105คลิตา ลาภาโรจน์กิจKalita Laparojkit16Super Junior Girl (SG)Waiting
106กองทัพ แสงวุธKongtup Saengvut17Super Junior Boy (SB)Waiting
107ฐานทัพ แสงวุธThantup Saengvut15Super Junior Boy (SB)Waiting
108สุพัชญา ศรีฉันทะมิตรSuputchaya Srichantamit18Super Junior Girl (SG)Waiting
109นายธีธัช 1 เอื้ออรุณพานิชTEETUCH 1 UAAROONPANICH18Super Junior Boy (SB)Waiting
110ชาคริส แก้วศรีปราชญ์Chacris Kaewsriprach17Super Junior Boy (SB)Withdraw